Öğrenci Kulübü Kuruluş Aşaması


İRÜ’de öğrenci kulübü nasıl kurulur?

Üniversitede ön lisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az on dört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.

Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren 6 (altı) hafta içerisinde tamamlanır.

En az on dört lisans ya da ön lisans öğrencisi, öğrenci belgeleri ile birlikte Kurucu Üye olarak, kurmak istedikleri kulüp için yeni öğrenci kulübü açılış formunu (EK.1), bir Öğretim Elemanının kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belgeyle (EK.2) ve Yönetim kurulu belirlendikten sonra, gerekli tüzük hazırlığına başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve üyelik bilgilerini belirtmeli ve kulüp danışmanına onaylatılarak SKS Daire Başkanlığına başvurur. Kulüp başvuru formunda önerilen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple birebir benzerlik taşımamalıdır. Kulüp kurma başvurularını alan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüplerinden sorumlu uzman, formları inceler; eğer varsa öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve başvurunun sağlıklı yapılması için teşvik eder. Yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Rektörlük Makamına sunulur. Rektörlük makamı tarafından onaylanan kulüpler resmi olarak açılmış demektir.

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kulüp açma onayı alındıktan sonra, kurucu üyeler tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenir. Kulüp Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman, ve bir asil üyeden oluşur, kulüp Denetim Kurulu üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Kulüp için okul tarafından alınmış olan kulüp etkinlik materyalleri, zimmet formu doldurularak (EK.12) kulüp başkanına zimmetlenir. Her kulüp kendi faaliyetlerini simgeleyecek şekilde bir ambleme sahip olmalıdır. SKS Daire Başkanlığı ve Kulüp kurucu üyeleri işbirliği ile hazırlanan amblem, Kulüp amblem formuna (EK.3) entegre edilerek SKS Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Kulüp kapsamındaki kurucu 14 üyenin, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formunu (EK.4) Kulüp kapsamında diğer aktif rollerde yer alacak üyelerin, Kulüp Üye Formunu (EK.5) doldurarak SKS’ye iletmeleri gereklidir.

Kurucu üyeler tüzük taslağının her sayfasını paraflayarak Yönerge ve ona tabi olan taslağının maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

NOT: Kulüp Evrakları bilgisayar ortamından doldurulmalı ıslak imza ile SKS'ye teslim edilmelidir. Doldurulan her formun dijital kopyası [email protected] adresine mail atılmalıdır.

Öğrenci Kulüp Amblemi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Kurumsal İletişim Departmanı tarafından başvuru süreci onaylandıktan sonra hazırlanır.


Designneuro